Esittely

 

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma alkoi vuoden 2012 alussa. Tutkimusohjelmaa koordinoi Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu ja sen tieteellisenä johtajana toimii dosentti, HT Sirpa Syvänen. Tutkimusohjelma toteutetaan rinnakkaishankkeena, jonka muut yhteistyöosapuolet ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Työterveyslaitos. Tekes rahoittaa 3-vuotista tutkimusohjelmaa 650 000 eurolla.

 

Tutkimuksen taustalla ovat eri tahoilta raportoidut suomalaisen työelämän kielteiset ilmiöt: Kiristyvä kilpailu ja voimavarojen niukkuus ovat aiheuttaneet suuntautumisen toimintojen tehostamiseen, kustannusten karsimiseen ja saneerauksiin sen sijaan, että olisi etsitty uusia toimintamuotoja ja kasvumahdollisuuksia. Julkissektorin mekaaniset säästö- ja tehostamistoimet sekä tuottavuusohjelmat ovat johtaneet henkilöstön työpaineiden ja kuormituksen kasvuun. Nuoret ja määräaikaiset sitoutuvat heikosti työhön, yli 55-vuotiaat eivät koe työtä yhtä mielekkääksi kuin ennen. Työperäinen masennus on lisääntynyt. Myös yksilökeskeisyys ja omien etujen maksimointi on kasvanut, on ongelmia työmoraalin kanssa sekä työhön sitoutuminen on heikentynyt ja kiusaaminen lisääntynyt.

 

Suomalaisen työelämän monet kielteiset ilmiöt saivat tutkimusohjelman tutkijat pohtimaan, voitaisiinko työoloja parantaa dialogisen eli keskustelevan, kuuntelevan, luottamukseen perustuvan, yhteistoiminnallisen ja arvostavan johtamisen avulla. Asiaa selvitetään tutkimalla valtion, kuntien, seurakuntien ja yksityisten organisaatioiden työyhteisöjä muun muassa Helsingissä, Tampereella, Pohjois-Karjalassa, Savossa, Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla.