Dinnon esittelyaineistot


Tutkimusohjelman esittelydiat (pdf)

Tutkimussuunnitelman tiivistelmä (pdf)

Lehdistötiedote 22.3.2012 (pdf)Dinnon oppimispajat ja seminaarit


Työpaja 1: Dinnon aloitusseminaari, 22.3.2012, Helsinki


Ohjelma (pdf)

Tuomo Alasoinin esitys (pdf)

Mitä dialogi on? (pdf)

Osatutkimuksen 2 esittäytyminen, Kati Tikkamäki, Mikko Ruohonen (pdf)


Työpaja 2: Downshifting, 6.11.2012, Helsinki


Työpajan ohjelma (pdf)

Mikä dialogissa tärkeää? (pdf)Työpaja 3: Demokraattinen dialogi - työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittämisen periaatteena - yhteistoiminnallisen kehittämistavan arviointi, Kajaani, 30.1.2013 

Tavoite: Oppimispajan tarkoituksena oli kokoontua yhdessä pohtimaan yhteistoiminnallista työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja dialogisuuden kehittämistapaa, sen vahvuuksia, vaikutuksia sekä esteitä ja edellytyksiä eri työnantajasektoreiden organisaatioissa ja tehtäväalueilla.

Työskentelytapa ja teemat: Päivän mittaan koko ajan vaihtuvissa kokoonpanoissa pohdittiin yhteistoiminnallisen kehittämistavan vahvuuksia, vaikutuksia ja toteutuneita hyviä käytäntöjä, kehittämisen myötä tapahtuneita ja vakiintuneita muutoksia työyhteisöjen arjessa ja toimintatavoissa sekä haasteita, ongelmallisia asioita tai vaiheita tai pullonkauloja.

Ohjelma (pdf)

Mitä dialoginen kehittäminen on? (pdf)

Yhteistoiminnallisen kehittämisen plussia (pdf)Työpaja 4: Dialogi työhyvinvoinnin ja uudistumisen johtamisessa, näkökulmana erityisesti haasteelliset tilanteet esimiestyössä


Työpajan tavoitteena oli antaa eri tason esimiehille eväitä ja työkaluja dialogin hyödyntämiseen työhyvinvoinnin ja uudistumisen edistämiseksi ja haasteellisten tilanteiden hoitamiseksi työyhteisöissään.


Työpajassa sovellettiin Leading Partnersin Dialogi-työkalua, joka on kuvaus kahdesta yrityksestä, jotka toimivat samassa liiketoiminnassa. Niiden toiminnan tuloksellisuudessa, työhyvinvoinnissa, toimintatavoissa ja johtamisessa on selkeitä eroja. Dialogi-työkalu auttaa analysoimaan työelämän ilmiöitä ja tapahtumia sekä innostaa ratkomaan työyhteisöjen haasteita osallistujien kokemuksia jakaen ja tietoaineistoja hyödyntäen. Se ulkoistaa ongelmat ja helpottaa näin ratkaisujen löytämistä.


Sari


Kuva: Sari Raivo ohjaamassa ryhmäkeskustelua.


Ohjelma (pdf)

Johtamisen dialogisuus ja luovuus (pdf)

Avaus, Sirpa Syvänen (pdf)

Esimiestyön haastavat tilanteet, Sari Tappura (pdf)

Ryhmätöiden kooste (pdf)Dialogi työkalu, Sirpa Syvänen


Kuva: Sirpa Syvänen Dialogi-työkalun äärellä


Ryhma


Kuva: Ryhmäkeskusteluja työn paineista ja kuormitustekijöistä.
Työpaja 5:
Dialogisen johtamisen ja oppimisen tilat ICT-intensiivisissä työympäristöissä 


Työpajan ohjelma 1 (pdf)
Dialogisen johtamisen, oppimisen ja ICT:n kolmoissidos (pdf)
Monitieteinen tridialogi - Mikko Ruohonen & Sirpa Syvänen & Kati Tikkamäki (pdf)
Visualisti työkalun kautta saatuja työpajan tuotoksia (pdf)


Työpaja järjestettiin 23.10.2013 klo 9-16, Tampereen yliopistolla. Työpaja oli suunnattu Dinno -hankkeen tutkimus- ja kehittämiskohteiden esimiehille ja henkilöstölle, yhteistyökumppaneille ja ohjausryhmän jäsenille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.


Työpajan tavoitteena oli jakaa tietoa ja kokemuksia eli oppia toinen toisiltaan dialogisesta johtamisesta ja oppimisesta sekä tieto- ja viestintäteknologian (ICT) roolista nykypäivän töissä. Pyrkimyksenä oli lisätä ja syventää osallistujien ymmärrystä ICT:n dialogisuudelle, johtamiselle ja oppimiselle asettamista haasteista ja mahdollisuuksista sekä tarjota työn arkeen sovellettavia työkaluja.


cocktails

Kuva: Tutustuttiin ja alkulämmiteltiin Dinno coctails -menetelmän avulla.

kati


Kuva: Kati Tikkamäki kertoo ICT:n, oppimisen ja dialogisuuden yhteyksistä.

visualisti1


Kuva: Leading Partnersin oppimispaja Visualisti työvälineestä, Sari Raivo esittelee.

oppi


Kuva: Opinpaja esittelee erilaisia oppimista edistäviä menetelmiä.

jk

Kuva: ICT yhteys Järvi-Kuopion seurakuntaan.


2

Kuva: Työpajan loppuarvioinnin ääressä.


Työpaja 6


Dialoginen kehittäminen innovaatioiden, luovuuden ja työhyvinvoinnin lähteenä -työpaja pidettiin Seinäjoen ammattikorkeakoululla 9.4.2014. 

Työpajan ohjelma (pdf)
Kaija Loppela: Dialogilla parempaa työelämää, Ilkka 16.4.2014

kaija

Kuva: Kaija Loppela esittelee Keskustellen työkuntoon -kehittämismenetelmää (Loppela 2004), joka pohjautuu demokraattiseen dialogiin.

Kaija Loppelan esitys: Dialogisen kehittämisen kulmakiviä


Mitä opin dialogisesta kehittämisestä?


 • Tasa-arvo, tärkeää se, että työntekijöiden ideoita käytetään lähtökohtana, silloin muutos menee läpi varmemmin
 • Luottamus, avoimuus, tasavertaisuus => selviä, mutta esimiehet/johto tarvitsevat työkaluja toteuttamiseen.
 • Tärkeää kuunteleminen, suoraan puhuminen, kunnioittaminen, odottaminen, suunnan vaihtaminen
 • Motivaatioteoriat herätti kiinnostusta


Dialogisen kehittämisen kulmakiviä osallistujien kokemina:


 • Organisaatioissa on olemassa vaientamisen mekanismeja ja sellaisen kohteena olevat eivät vaivaudu enää osallistumaan dialogiin edes lippujen & lappujen avulla
 • Entä hiljaiset persoonat, ne jotka käyvät dialogia itsensä kanssa, mutta ovat "heikkoja" muiden seurassa, miten heidät saisi mukaan dialogiin?
 • Kaikki eivät osallistu palavereissa, vaikka annetaan mahdollisuus ja mielipidettä pyydetään, kuinka saisi tämän mahdollistettua

Timo

Kuva: Timo Toikko pohdiskelee asiakaskeskeistä innovointia ja kehittämistä.


Asiakkaat mukaan kehittämiseen, mitä oivalsin?


 • Asiakkaat valinnoillaan kehittävät palveluja
 • Asiakkaat ovat työntekijöille yksi suurimmista voimavaroista, mutta silti asiakkaan mielipiteet voi jäädä unholaan.
 • Asiakasryhmät, jotka eivät pysty osallistumaan, kuka äänitorvena, tuleeko oikeanlainen näkemys esiin?
 • Asiakkaat kehittämään => luovuus => inspiroituu => työhyvinvointi => työmotivaatio
 • Professionaalisuus koetaan esteeksi liian usein, rajoja ei aina uskalleta kokeilla. Mitä laki oikeasti sallii?
 • Haasteena oman "asiantuntijuuden" alttiiksi asettaminen vaatii rohkeutta ja halua kehittyä
 • Yhteinen keskustelu asiakkaiden kanssa sinänsä olisi jo antoisaa. Ajatusten jakaminen ja omien näkökulmien "ravitseminen" luo uusia ja innovatiivisia ajatuksia.

EPSHP

Kuva: Reflektoivassa dialogissa Etelä-Pohjaanmaan sairaanhoitopiirin edustajat ja Kaija Loppela.

sirpa2

Kuva: Sirpa Syvänen kertoo Dinnovatiivisuuskyselyn tulksista sekä Helsingin kaupungin vanhuspalveluiden Ytyä Yhteisöön, Dinnon kehittämishankkeen tuloksista.

Sirpa Syväsen esitys: Teemoja ja välineitä dialogisen johtamiseen ja kehittämiseen

Palautetta päivästä

 • Esitykset, alustukset ja aiheen käsittely innostavaa ja selkeästi jäsenneltyä
 • Oma luovuuskin sai uutta pontta
 • Innostus tarttuu
 • Pääsee hyvin irti "arjesta"
 • Dinnon tulokset niin tuoreita ja kuulostavat tutulta, että aivan kuin omasta työyhteisöstä. Tätä lisää. Kiitos!
 • Mukava päivä
 • Kiinnostava päivä asiasta, joka kovasti kiinnostaa
 • Mukava, että saa "nimiä" asioille, joita arjessa kokenut tai kokeillut


Konferenssit, niiden julkaisut ja aineistotTyöelämän tutkimuspäivät 2013


Dinnon tutkijat Sirpa Syvänen ja Kati Tikkamäki koordinoivat Dialogisuus tulevaisuuden työyhteisöissä työryhmää. Työryhmän tavoitteena oli yhdessä siihen osallistuvien kesken läpivalaista dialogisuuden ilmiötä, merkittävyyttä ja vaikuttavuutta tulevaisuuden työn, työyhteisöjen ja niiden uudistumisen ja kehittämisen keskeisinä elementteinä.


Työryhmän ohjelma 22.10.2013 (pdf)


kati1

Kuva: Kati Tikkamäki kutsuu pajan osallistujat tutustumiscoctaileille.

alku

Kuva: Tutustutaan ja jaetaan käsitykisä ja kokemuksia dialogisuudesta.

Dialogisuus koettiin pajaan osallistujien kokemana

"Ehdottomana tasaveroisuutena, rentoutena, sallivuutena, spontaaniutena, arvostuksena, uteliaisuutena, ajatusten rikastamisena, päämääränä, autenttisen kanssaolemisen ja jaetun oivaltamisen tilana, kuuntelemisena, läsnä olona ja kykynä sietää myös epävarmuutta, jaettuna etsimisenä, arvostuksena, vuoroin vaikuttamisena, tasaveroisena keskusteluna, laadukkaana vuorovaikutuksena, mysteeri / itsenäisyytenä, yhdessä ajatteluna ja puhumisena, osallistuvana johtamisena, luottamuksena, innostuksena, tuloksellisuutena, voimaantumisena, 1  + 1 > 2, avoimena ja luottamuksellisena ajatustenvaihtona, jossa voi tutkia omia ajatuksiaan, uuden ymmärryksen syntymisenä, laajempana näkemyksenä, joka johtaa parhaimmillaan uudistuneeseen toimintaan."

"Dialogisuus ottaa vähän ja antaa paljon."d1

Kuva: Dialogi 1 - Dialogisuus vuorovaikutuksessa, kielessä ja kommunikaatiossa.

d2

Kuva: Dialogi 2 - Dialogisuus johtamisessa.

d3

Kuva: Dialogi 3: Dialogisuus kehittämisessä.

yd

Kuva: Yhteisdialogissa.

Otteita osallistujien kokemuksista - Mitä opin dialogisuudesta?

"Tosi upeasti toteutettu sessio!"
"Dialoginen tapa toteuttaa sessio oli loistava idea ja sitä kannattaa käyttää muissakin aihepiireissä, jos halutaan keskustelua eikä PP-show"

arv

Kuva: Palautetta ja arviota - Mitä opin dialogisuudesta?

"Tärkeä aihe"
"Dialogisuuden ajatukset olivat minulle täysin uusia"
"Ei dialogia dialogisuuden vuoksi, oltava tarkoitus misksi ollaan dialogissa"
"Dialogisuus on moniulotteinen asia"
"Dialogisuus ei välttämättä tarkoita yhdenmielisyyttä, vaan myös kykyä hyväksyä erimielisyys ja tunnistaa erilaisia näkökulmia"
"Hienoja tulokulmia dialogisuuteen...Tolkun tekeminen, present moments, suspending - ovat, tuottavat, editävät dialogia"
"Paljon ja mielenkiintoisesti asioita dialogisuuden ilmentymisestä ja konkreettisia ideoita dialogisuudesta ja sen tukemisesta"
"Dialogin vetäjä voi nitistää dialogin. Tulisi pystyä sietämään tahmeasti käynnistyvää dialogia, eikä täyttää hiljaisuutta monologilla. Dialogi ja siihen kypsyminen ja oppiminen vaatii aikaa."


Työelämän tutkimuspäivät 2012Työryhmän 
Nykypäivän johtaminen ja osaamisen kehittäminen – Erityisteemoina dialogisuus ja reflektiivisyys koordinointi ja yhteistyötapaamisen järjestäminen Tekesin työelämäinnovaatiot tutkimusohjelmille


Kansainväliset konferenssit 2012 - 2014


ODAM / NES 2014, Kööpenhamina, elokuu 2014

Sirpa Syvänen:
Dialogic Development: Key factor of creativity, sustainable working Life and performance
? 
Kaija Loppela: The development of the work and work community based on the employees` self evaluation and the democratic dialogue


The 7th Nordic Working Life, Göteborg, kesäkuu 2014
Sirpa Syvänen: Dialogic leadership of creativity: Resource for innovations, sustainable working life and performance
Sari Tappura & Sirpa Syvänen: Challenging management situations in managing occupational health and safety 

Organizational learning, Knowledge and Capabilities, OLKC 2014, Oslo, huhtikuu 2014
Kati Tikkamäki & Sirpa Syvänen:
Dialogic learning communities promoting productivity and quality of working life

The 8th International Conference on Researching Work and Learning (RWL 2013)19.-21.6.2013, Stirling, Skotlanti

Advances in Business-Related Scientific Research (ABSRC 2013)
20.-22.3.2013, Venetsia, Italia


The 44th Annual International Conference of the Nordic Ergonomics Society - Ergonomics for sustainability and growth
(NES 2012), Tukholma, Ruotsi


Open and Social Technologies for Networked Learning (OST 2012), Tallinna, Viro, 2012/07

Muut julkaisut


Tutkimussuunnitelma (pdf)

Dialogin puute voi johtaa vakaviin seurauksiin, HS 29.3.2012 (pdf) Syvänen

NES 2012 (pdf) Syvänen et.alEnglish materials


Dinno abstract (pdf)

Dinno presentation slides (pdf)